Vedtekter for Fosfor

Vedtatt på stiftelsesmøtet 05.12.1997
Revidert på Årsmøtet 5. desember 2007, 1.desember 2016 og
5. desember 2019.

§ 1 Medlemskap

Alle videregående skoler og opplæringskontor med utdanning mot fagbrev i akvakultur og fiske og fangst kan bli medlem av Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor). For å bli medlem kreves en medlemskontingent på kr. 3000,- pr. år. Årsmøtet kan hvert år bestemme kontingentens størrelse.

§ 2 Formål

FosFor skal arbeide for skolenes og opplæringskontorene sine interesser, derunder å knytte kontakt mellom medlemmene gjennom et nettverk, for å utveksle erfaringer og kompetanse.

FosFor skal til enhver tid holde seg oppdatert, samt arbeide aktivt for å påvirke en positiv utvikling som har interesse for utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst. Forumet skal være en nasjonal møteplass og høringsinstans for organisasjoner og myndighetene i spørsmål som angår utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst.

Den primære oppgaven er å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere til akvakultur og fiske og fangst.

§ 3 Årsmøte

Årsmøtet er FosFor sitt høyeste organ og avholdes hvert år innen 15. desember. Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, varamedlem, revisor og valgkomite. Hvert medlem kan stille med en delegat (med stemmerett), men med så mange observatører som ønsket til årsmøte.

Forøvrig behandler årsmøtet årsmelding, regnskap, budsjett og revisors beretning og styrets
honorar.

§ 4 Styret

Styret skal bestå av fire (4) personer, derunder en leder, nestleder, sekretær/ kasserer og styremedlem. Det skal velges et varamedlem til styret. Styret velges for en periode på 2 år, hvorav to (2) av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder velges av årsmøtet, mens styret for øvrig konstituerer seg selv.

§ 5 Myndighet

Styret skal arbeide med saker som fremmes av medlemmene. Leder skal sørge for at sakene blir behandlet på en riktig måte innen satte frister og foreta oversendelser til riktig instans.

Det er leder som skal gi uttalelser på vegne av FosFor. Det holdes møte en gang i året eller når leder eller 2 av medlemmene bestemmer det. Styret må fremlegge regnskapet for revisor
før årsmøte.

§ 6 Utvalg

FosFor kan opprette regionale utvalg som kan arbeide med saker som har betydning for utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst. Resultatet av et slikt arbeid skal fremlegges
for styret i FosFor.

§ 7 Vedtekter

Vedtektene skal vedtas i årsmøtet og være gjort skriftlig kjent for medlemmene 14 dager før årsmøtet. Endringsforslag skal fremmes til styret som eventuelt fremmer forslaget til årsmøtet, og det kreves minst 2/3 flertall for vedtektsendringer.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av FosFor kan bare skje av årsmøtet etter forslag som fremmes gjennom og av styret.

Det kreves 3/4 flertall for en oppløsing og eventuelle midler som måtte være i FosFor blir fordelt på de betalende medlemmene på oppløsningstidspunktet.